تگ - رژیم کتوژنیک

راهنمای کامل رژیم لوکارب

رژیم کم کربوهیدرات یا لوکارب چیست؟ + برنامه غذایی

رژیم کم کربوهیدرات یا لوکارب به وسیله رژیم اتکینز و دیگر رژیم های کاهش وزن که کربوهیدرات پایینی دارند به شهرت رسید. رژیم های کم کربوهیدرات شناخته شده ترین...